تصاویر همایش عفونت های بیمارستانی

اخبارهمایش

در این همایش سه روزه 36 مقاله به شکل سخنرانی و 84 مقاله به صورت پوستر از میان 420 مقاله رسیده به دبیرخانه همایش ارائه می شود
دکتر محمد سروش مدیر برنامه آنفلونزا و بیماری های برون مرزی وزارت بهداشت، در مان و آموزش پزشکی در همایش سراسری عفونت های بیمارستانی سخنرانی نمودند
همایش سراسری عفونت های بیمارستانی در محل آمفی تاتر دانشکده پیرا پزشکی در روز صبح دوشنبه 17/8/89برگزارگردید این همایش به مدت سه روز ادامه دارد
امتیاز همایش سراسری عفونت های بیمارستانی تایید شد.