آدرس دبیرخانه همایش

آدرس دبیرخانه همایش : کرمانشاه – میدان ایثار دانشکده پیراپزشکی ، دبیرخانه همایش سراسری عفونتهای بیمارستانی
 
 
 
  
 کد پستی :6719851351                   تلفن : 8280642                        فکس : 8279190
 
 
 
Email;NCNI@Kums.ac.ir               
Websit:www.ncni.Kums.ac.ir