عناوین محورهای همایش

عناوین محورهای همایش :
 
1 –اپیدمیولوژی عفونتهای بیمارستانی در ایران و جهان
 
2 – اپیدمیولوژی عفونتهای بیمارستانی در بیماران خاص
 
3 – حساسیتها و مقاومتهای آنتی بیوتیکی و عفونتهای بیمارستانی
 
4 – نقش و عملکرد کارکنان سیستم بهداشتی – درمانی و عفونتهای بیمارستانی
 
5 – نقش و عملکرد کمیته های کنترل عفونت و عفونتهای بیمارستانی
 
6 – پیشگیری و پایش عفونتهای بیمارستانی در بخشهای ویژه
 
7 – عفونتهای بیمارستانی و اشخاص حرفه ای در معرض خطر
 
8 – معیارها و موازین بهداشتی بیمارستان و عفونتهای بیمارستانی
 
9 – بهداشت محیط و عفونتهای بیمارستانی