پیام دبیر همایش

پیام دبیر همایش :
 

عفونتهای بیمارستانی مسئله ای ریشه دار و مزمن در نظام سلامت همه کشورها است که در فرآیندی دائمــی از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار میگیرد. با توجه بــه اهمــیت موضــوع ، دانشکده پیراپزشکــی کرمانشــاه در نظــر دارد"همایش سراسری عفونتهای بیمارستانی "را با مساعدت معاونت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با هدف ارائه دستاوردهای جدید علمی و پژوهشی در این زمینه برگزار نماید . بدینوسیله از پژوهشگران ، اعضاء هیات علمی وکارشناسان رشته های مختلف بهداشتی و درمانی دعوت بعمل می آید تا با ارسال مقالات خود به این همایش بر غنای علمی آن بیفزایند