راهنمای تنظیم خلاصه مقالات

 

   راهنمای تنظیم خلاصه مقالات

نکات زیر در تنظیم خلاصه مقالات رعایت شود : 
 
خلاصه مقاله بایستی دارای عنوان ، نام و نام خانوادگی نویسندگان و بخش های اصلی مقاله (مقدمه ، مواد و روشها ، یافته ها و بحث و نتیجه گیری ) و کلید واژه ها باشد و حداکثر در 250 کلمه تایپ شود. ضروری است نام نویسنده مسئول بصورت underline مشخص شود.
 
 
توضیحات :
 
* صحت علمی و ادبی مقاله بعهده نویسنده (نویسندگان ) میباشد.

* اولویت پذیرش ، با مقالات تحقیقی اصیل و همسو با محورهای همایش است .

*کمیته علمی همایش حق ویرایش مقالات را برای خود محفوظ می دارد 

* این همایش دارای امتیاز بازآموزی برای مشمولین قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی و صاحبان مقاله می باشد.

* ثبت نام برای کلیه شرکت کنندگان محترم (دارندگان مقاله ، اعضاء هیأت علمی و ...) الزامی است .

 
* هزینه ثبت نام اعضاء هیأت علمی  000/200 ریال ،کارشناسان و کارشناسان ارشد 000/150 ریال و دانشجویان 000/100 ریال میباشد که بایستی به حساب جاری جام  29/16333114 بانک ملت شعبه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه واریز نموده و اصل فیش را به آدرس دبیرخانه همایش ارسـال نمائید( فتوکپی فیش بانکی  در زمان شرکت در همایش تحویل گردد . )
 
 
* تأمین محل اسکان بعهده ارائه دهندگان مقاله و شرکت کنندگان  محترم می باشد .
 
*آخرین مهلت تاریخ ارسال مقاله 15/6/1389 می باشد.