شماره تماس برخی از هتل های کرمانشاه

شماره تماس برخی از هتل های کرمانشاه جهت اسکان : 
 
 
هتل آزادگان :         4225593-0831
هتل جمشید :             4299121-0831                 فکس :4296003 - 0831
مهمانسرای دانشگاه علوم پزشکی :  8362989 0831     فکس :8360758 0831