برگزارکننده

برگزارکننده : دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با مساعدت معاونت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه.